کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل دیپلمات O5023

کفش اداری دیپلمات O5023

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل دیپلمات O5023

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : ترمو
جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی سافتی
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۴

کفش اداری تانیل O5016

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل تانیل بندی O5016

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : رابر
جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی فلوتر
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۴

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل تانیل بندی O5016

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ورسای بندی O5017

کفش اداری ورسای بندی O5017

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ورسای بندی O5017

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : پلی اورتان
جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۵

کفش اداری کارو بندی O5013

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل کارو بندی o5013 (2)

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : TPU
جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی فلوتر
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۷

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل کارو بندی o5013 (2)

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل کارو بی بند L5013

کفش اداری کارو بی بند L5013

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل کارو بی بند L5013

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : TPU
جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی فلوتر
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۷

کفش اداری ساتیا بی بند کرم L5012

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ساتیا بی بند کرم L5012

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : پلی اورتان

جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی فلوتر
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۴

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ساتیا بی بند کرم L5012

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ساتیا بی بند قهوه ای L5011

کفش ساتیا بی بند قهوه ای L5011

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ساتیا بی بند قهوه ای L5011

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : پلی اورتان

جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی فلوتر
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۴

کفش اداری سابین O5022

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل سابین O5022

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره :نئولایت 
جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی فلوتر
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۴

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل سابین O5022

کفش اداری پاتن پدیده تبریز سفیر O5015بندی

کفش اداری سفیر بندی O5015

کفش اداری پاتن پدیده تبریز سفیر O5015بندی

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : پلی اورتان 

جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی سافتی
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۵

کفش اداری سفیر بی بند L5015

کفش اداری پاتن پدیده تبریز سفیر بی بند L5015

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : پلی اورتان 

جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی سافتی
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۵

کفش اداری پاتن پدیده تبریز سفیر بی بند L5015

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ساتیا بندی o5010

کفش اداری ساتیا بندی O5010

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ساتیا بندی o5010

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : پلی اورتان 

جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی فلوتر
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۷

کفش اداری ساتیا بی بند L5010

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ساتیا بی بند L5010

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : پلی اورتان 

جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم درجه یک گاوی فلوتر
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۷

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ساتیا بی بند L5010

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل مارشال چاپی L5019 (2)

کفش اداری مارشال فلوتر L5019

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل مارشال چاپی L5019 (2)

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : پلی اورتان 

جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم گاوی فلوتر
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۵

کفش اداری تایلان L5021

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل تایلان L5020

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: طبی چرم
جنس زیره : پلی اورتان 

جنس آستری: چرمی
جنس رویه: چرم گاوی فلوتر
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۵

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل تایلان L5020

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ساترا O5025

کفش اداری ساترا O5025

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل ساترا O5025

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: چرم
جنس زیره : پلی اورتان 

جنس آستری: چرم
جنس رویه: چرم طبیعی گاوی 
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۵

کفش اداری آریان L5025

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل آریان L5025 (2)

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: چرم
جنس زیره : پلی اورتان 

جنس آستری: چرم
جنس رویه: چرم گاوی سافتی
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۵

کفش اداری پاتن پدیده تبریز مدل آریان L5025 (2)

کفش اداری پاتن مدل کینگ L5029

کفش اداری کینگ L5029

کفش اداری پاتن مدل کینگ L5029

قابل سفارش در رنگ های مشکی و قهوه ای
شش ماه ضمانت شکست زیره و جدا شدگی دوخت
جنس کفی داخلی: چرم
جنس زیره : پلی اورتان 

جنس آستری: چرم
جنس رویه: چرم طبیعی گاوی 
سایزبندی : ۴۰ تا ۴۷

با اطمینان به سوی ما گام بردارید

شرکت پاتن پدیده تبریز

آدرس کارخانه : تبریز ، کیلومتر ۶ جاده تهران ، ضلــع غربی آناتا ، کوی صنعتی پاتن ، پلاک ۴۰

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.